ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autorarosnco

CHRYSTUS KERYGMATYCZNY W NAUCE MARTINA KAHLERA (1835-1912)

Ksika prezentuje prac doktorsk ks. biskupa Wacawa Depo, powicon myli teologicznej Martina Kählera z Halle. Twórczo tego ewangelickiego teologa, zwaszcza problematyka chrystologiczna, w epoce rozwijajcego si ruchu ekumenicznego, zasuguje na ponowne odczytanie i wydobycie z ... wicej »
1 2010
CENA: 19.90 z

ISTNIENIE UKIERUNKOWANE NA CHRYSTUSA

Rozwaania i kazania biskupa Wacawa Depo skierowane do kapanów. Dedykuj t publikacj przede wszystkim Wspóbraciom w Chrystusowym kapastwie i tym wszystkim, którzy byli i s na drogach mojej posugi w Kociele. Ze wstpu Bp Wacaw Depo ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

MISTYCY I WIZJONERZY. Twarz w twarz z niewidzialnym wiatem.

Autor Francois-Marie Dermine OP - ur. 1949 r. w Kanadzie, zamieszkay we Woszech. Doktor teologii i wykadowca w Akademickim Studium Teologicznym w Bolonii (STAB). Wspóredaktor czasopisma Religioni e Sette nel mondo i autor licznych artykuów oraz gonej ksiki pt. Vassula Ryden. Indagine ... wicej »
pierwsze 2006
CENA: 29.00 z   10.40 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 1

Ksika ta zawiera zestawienie najpopularniejszych imion eskich i mskich osób beatyfikowanych lub kanonizowanych, bdcych naszymi patronami, wzgldnie patronami rónych zawodów i dziedzin ludzkiej dziaalnoci. Przedstawia znaczenie filologiczne imion oraz krótkie biogramy ... wicej »
CENA: 14.70 z   10.40 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 2

,,Poznaj swego patrona” to drugi tom zawierajcy znaczenia imion oraz krótkie biogramy naszych patronów. Ksika polecana na takie uroczystoci, jak: I Komunia wita, bierzmowanie, luby, imieniny, urodziny. Format A5, 344 strony. ... wicej »
CENA: 16.80 z   10.40 z

LEKSYKON KULTURY RELIGIJNEJ W POLSCE
Miejsca – obrzdy – wsplnoty

Dzieo ma charakter popularnonaukowy, zawiera krytyczne, potwierdzone ródowo wyjanienie kilkuset hase odnoszcych si do miejsc oraz grup spoecznych i religijnych kilku wyzna yjcych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Istotn nowoci leksykonu s doczone do kadego ... wicej »
Nakad wyczerpany

TAJEMNICA ŻYCIA WIECZNEGO - 100 dowodów na życie pozagrobowe

W tej nadzwyczaj interesującej książce Autor – znawca teologii dogmatycznej, opisuje fenomeny zjawiania się istot zmarłych ludziom żyjącym. Wyjaśnia fundamentalne prawdy wiary z zakresu eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatecznych. Przedmiotem rozważań Autora są: przemijanie, śmierć, ... wicej »
CENA: 15.75 z

O PRAWDZIE I WOLNOCI

Filozoficzny esej ks. dra Jana Krokosa zawiera rozwaania dotyczce prawdy i wolnoci. Autor broni klasycznej koncepcji prawdy jako zgodnoci myli z rzeczywistoci, wywodzcej si od Arystotelesa, a pogbionej przez Tomasza z Akwinu. Analizuje róne rodzaje prawdy, jak: ontyczn, poznawcz, ... wicej »
Nakad wyczerpany

Czytając o narodzie w Biblii

Czytając o narodzie w Biblii, tak w Starym jak i Nowym Testamencie, trzeba stwierdzić, że pojęcie to jest w niej obecne na sposób trwały. Stałość obecności pojęcia narodu w tekstach objawionych uprawnia nas do stwierdzenia, że zostało ono z woli Bożej na trwałe związane ... wicej »
CENA: 19.90 z

SPOTKANIA DZIECI Z BIBLI. Opowiadania

Przewodnikiem, oprawadzajcy dzieci po wiecie prawdziwych historii jest Anioek Dobraszek, którego stworzy Bóg, aby suy Mu i pomaga czowiekowi. Anioek opwiada co jest zapisane w grubej ksice pod tytuem Pismo wite, które ma dwie czci: Stary i Nowy Testament. Format ... wicej »
CENA: 29.90 z

DLACZEGO MARYJA UKAZUJE SI TAK CZSTO? Aktualne ordzia i miejsca objawie Matki Boej.

Na róne sposoby Bóg przemawia do wspóczesnego wiata. Dlatego nie powinna zdumiewa czstotliwo epifanii maryjnych. Tylko w minionym XX wieku opisano ponad 400 objawie Madonny, ale Koció za nadprzyrodzone uzna zaledwie kilkanacie z nich. Maryja zwraca si do ludzkoci ... wicej »
CENA: 10.50 zChwilowo niedostpna

EUROPA PANU BOGU....

Maria Parzuchowska, której zawdzięczamy kilka wcześniejszych opracował na temat świętych obrazków, tym razem za ich pomocą ukazuje Dobro i Piękno zawarte w Bogu, a właściwie ukazuje Boga jako Dobro i Piękno, tak jak On przeżywany przez chrześcijańskich wyznawców w Europie. ... wicej »
1 2019
CENA: 29.90 zChwilowo niedostpna

MJ PRZYJACIEL PATRON - Opowie o witych dla dzieci i modziey

Autorka, katechetka nauczajca religii w szkoach podstawowych, w niekonwencjonalny sposób przedstawia sylwetki najbardziej znanych witych jako wzorce osobowe do naladowania dla uczniów szkó podstawowych. Oryginalne jest w ksice wpisanie yciorysów witych w przeycia ... wicej »
Nakad wyczerpany

W BLASKU CHRYSTUSA I CIENIU SZATANA. EGZORCYZMY DAWNIEJ I DZI.

Praca zbiorowa pod red. ks.Aleksander Posacki, ks.Benedykt Barkowski
Praca zbiorowa pod red. ks.Aleksandra Posackiego/demonologa/ i ks.Benedykta Barkowskiego oficjalnego egzorcysty zawiera dwa zasadnicze bloki tematyczne: istnienie szatana w aspekcie biblijno-teologicznym oraz konkretne przypadki opta diabelskich w kontekcie historycznym i wspóczesnym. Co ... wicej »
CENA: 21.00 z

YCIE MARYI MATKI JEZUSA I NASZEJ MATKI

Piszc o kim biografi, uwzgldniamy jeszcze to wszystko, czego dany czowiek w swoim yciu dokona. Pytamy o jego wpyw na ycie i twórczo innych ludzi. Podobnie niniejszy yciorys Maryi dopenimy refleksj dotyczc tego, kim Ona staa si dla ludzkoci i co my Jej zawdziczamy. Krelc ... wicej »
pierwsze
CENA: 18.90 z

POZNAWAĆ W ŚWIETLE WIARY

W swojej najnowszej książce Abp Bolesław Pylak mówi między innymi o Bogu, cudach, życiu i śmierci, papieżu Janie Pawle II, kardynale Stefanie Wyszyńskim, o sobie, o Unii Europejskiej, objawieniach maryjnych, zjawiskach mistycznych, parapsychologii i radiestezji, Całunie Turyńskim, świetych, ... wicej »
CENA: 21.00 z

ANIOOWIE. Posacy Boga i przyjaciele ludzi

W KSICE MIDZY INNYMI: Twój Anio idzie za tob Boa Opatrzno w rzdach nad wiatem Kim s Anioowie? Modlitwy do Anioów Co Biblia mówi o Anioach Co chrzecijanin powinien wiedzie o Anioach ... wicej »
1 2014
CENA: 12.60 z

TEOLOGIA STAREGO TESTAMENTU

Dzieło wybitne, zawierające syntezę myśli teologicznej Starego Testamentu: • Kim jest Bóg, którego święte księgi Izraela głoszą jako Boga jedynego? • Co z tego wynika dla świata? • W jaki sposób Bóg traktuje grzech, winę i cierpienie człowieka? • Jaką wizję zbawienia proponuje ... wicej »
CENA: 34.00 z   5.25 z
[1] [2] [3] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.