ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autorarosnco

WYBRACY BOGA. Objawienia Jezusa Chrystusa i Matki Boej

W tej ksice staralimy si przedstawi postacie Wybraców Boych, przez których Bóg mówi równie do nas i przekazuje nam pewne treci istotne i niezbdne dla czowieka, by sta si dzieckiem Boym. Jednym z tych wybraców by Indianin Coromoto, wódz ... wicej »
1 2016
CENA: 29.90 z

MOJA PIERWSZA KOMUNIA WITA

Album ten zosta wydrukowany z myl o dzieciach przystpujcych do Pierwszej Komunii witej. Ma on w sposób dostosowany do poziomu dziecka zaznajomi je z podstawowymi prawdami wiary dotyczcymi sakramentu Eucharystii. Ma ubogaci, przypomnie i ugruntowa prawdy dotyczce tego tematu, poznane ... wicej »
CENA: 17.00 z

DOTKN CHRYSTUSA

Rozwaania biskupa Wacawa Depo dotyczce: Adwentu, Boego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Pragnienie „dotknicia" tajemnicy Boga istniao chyba od pocztku egzystencji czowieka. Mówi nam o tym wyranie ju Stary Testament zarówno w semantyce Imienia Boga: „Jestem, ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 19.00 z

RADUJ SI TWOJ WIAR

Rozwaania biskupa Wacawa Depo dotyczce "czasu zwykego" w roku kocielnym. W kadym momencie ycia chrzecijanina wane jest odnalezienie „aski chwili", któr Pan Bóg przygotowa dla naszego rozwoju duchowego. Ze swej strony chciabym, aby te rozwaania, ... wicej »
pierwsze 2009
CENA: 24.90 z

SPOTKANIA Z TAMTYM WIATEM. O zjawisku kontaktw po mierci.

Miliony ludzi na caym wiecie utrzymuj, e dane byo im przey spontaniczny kontakt ze zmarymi. Zjawiska tego rodzaju w badaniach nad mierci i umieraniem okrelane s jako "kontakty po mierci". Na stronach tej ksiki moemy si dowiedzie w jak rónorodnych formach ... wicej »
pierwsze 2007
CENA: 19.80 z

JESTE MOJA MIOCI. Przygotowanie do sakramentu maestwa

Jestecie modzi i pragniecie zawrze zwizek maeski. Jeli chcecie dobrze przygotowa si do zwizku sakramentalnego, zachcamy do przeczytania tej ksiki. Dowiecie si z niej, jak waciwie przygotowa si do zawarcia maestwa w Kociele katolickim, jakie warunki maj by spenione, aby wasze ... wicej »
CENA: 15.00 z

PANIE, NAUCZ NAS MODLI SI. Poradnik modlitewny

Czym jest modlitwa w naszej wierze Poradnik modlitewny opisujcy i omawiajcy modlitwy Kocioa, Ojcze Nasz Zdrowa Mario Róaniec Drog Krzyow Modlitwy wstawiennicze Autor bardzo wnikliwie prezentuje wszystkie aspekty tych modlitw, ich ukad, tre i przesanie. ... wicej »
Pierwsze 2011
CENA: 15.00 z

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Oddajc do rk Czytelnika t broszur o sakramencie chorych, jej autor - ks. Henryk Maecki, przypomina ludziom chorym, cierpicym oraz zbliajcym si do kresu ycia doczesnego znaczenie tego sakramentu w posudze Kocioa, którego gównym celem jest doprowadzenie ludzi do zbawienia. ... wicej »
CENA: 4.00 z

CHRZEST WITY SAKRAMENTEM KOCIOA

Publikacja ta pomoe w przygotowaniu si rodziców i chrzestnych o pogbionego przeycia sakramentu chrztu witego. Pomimo e na ten temat istnieje ju sporo literatury o chrakterze liturgiczno-pastoralnym - niniejsza publikacja zawiera pewne novum. Polega ono m.in. na tym, e jej autor poprzedzi ... wicej »
CENA: 8.00 z

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi pomoc dla kandydatów przygotowujcych si do przyjcia sakramentu bierzmowania. Z jego treci zapoznaj si z korzyci take ci wszyscy, którzy pomagaj im w drodze ku peni ycia chrzecijaskiego. Autor W ksice midzy innymi: – Jak dobrze i ... wicej »
CENA: 10.00 z

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

Treść tej pracy stanowią cztery rozdziały. W pierwszym z nich chciałbym ukazać, że Boże Miłosierdzie nie jest jakimś „wynalazkiem” naszych czasów. Miłosierdzie to ujawniało sie często w dziejach ludzkości, o czym czytamy w Piśmie świętym. W drugim rozdziale niniejszej pracy omawiam ... wicej »
1 2016
CENA: 9.00 z

KREW WIECZNIE YWA. ycie, mier i cuda w. Januarego.

Co roku od wielu stuleci powtarza si w Neapolu cud krwi w. Januarego - mczennika za wiar, citego w 305 roku n.e. Jego krew zebrana w ampuki przez pewn pobon kobiet i przekazana miejscowemu biskupowi, zakrzepa i stwardniaa, rozpuszcza si samoczynnie kilkakrotnie w roku, przede wszystkim ... wicej »
pierwsze 2007
CENA: 19.80 z   9.90 z

JELI CHCESZ OSIGN YCIE WIECZNE. Kazania radiowa

O. Jacek Salij (ur. 1942 na Woyniu), dominikanin, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej UKSW w Warszawie, konsultor Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, czonek polskiego PEN Clubu, czonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, autor wielu ksiek religijnych i teologicznych (ostatnio wyda Wierno ... wicej »
1 2010
CENA: 29.00 z

STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Pragnieniem Autora jest, by ta publikacja suya prawdziw pomoc dla tych, którzy s zrzeszeni w stowarzyszeniach, oraz tych, którzy chc stowarzyszenie zaoy. Dlatego oprócz tumaczenia tekstu zamiecilimy w aneksie II: Konkordat midzy Stolic Apostolsk i Rzeczpospolit ... wicej »
1 2012
CENA: 24.90 z

EUCHARYSTIA. TAJEMNICA DOMU

Ksika powicona tajemnicy Eucharystii. "Wane jest, aby aden wymiar Najwitszego Sakramentu nie by pominity. Zawsze bowiem obecna jest w czowieku pokusa, by zredukowa Eucharysti do ludzkich wymiarów, podczas gdy w rzeczywistoci to on winien otworzy si na wymiar tajemnicy". Jan ... wicej »
1 2011
CENA: 14.90 z

PAMITKA CHRZTU WITEGO nowe wydanie

"We chrzcie nadali nam imi - nazywamy je naszym imieniem chrzecijaskim. Wedug tradycji Kocioa jest to imi witego, imi jednego z bohaterów wród uczniów Chrystusa. Przyjcie tego imienia przypomina nam, e zostalimy przyjci do wspólnoty witych, i e jednoczenie ... wicej »
drugie 2009
CENA: 15.75 z

PAMITKA CHRZTU WITEGO

"We chrzcie nadali nam imi - nazywamy je naszym imieniem chrzecijaskim. Wedug tradycji Kocioa jest to imi witego, imi jednego z bohaterów wród uczniów Chrystusa. Przyjcie tego imienia przypomina nam, e zostalimy przyjci do wspólnoty witych, i e jednoczenie ... wicej »
CENA: 15.75 z

BENEDYKT XVI - ABY NA NOWO ODKRY RADO W WIERZE. Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wtpienia i ateizmu.

Benedykt XVI w swojej refleksji wykazuje, e chocia wiara chrzecijaska dotyczy tego, co wieczne, to mamy w niej do czynienia z Bogiem w historii, z Bogiem jako czowiekiem. Dziki temu przerzuca ona „most ponad przepaci, midzy wiecznoci a doczesnoci, midzy tym, co widzialne, i tym, ... wicej »
1 2014
CENA: 23.00 zChwilowo niedostpna
[1] [2] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.